علی حقیقی اصل

درباره من

دکتر علی حقیقی اصل
image

استاد گروه آموزشی مهندسی شیمی @ دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

از سال 1380 فعالیت علمی خود را در دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی شیمی نفت گاز شروع کرده ام و مدرک دکتری تخصصی خود را در رشته مهندسی شیمی از دانشگاه تهران اخذ نموده ام. تاکنون موفق به چاپ بیش از صد مقاله علمی و پژوهشی و کنفرانسی در داخل و خارج کشور ارائه نموده ام. همچنین بیش 50 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری تربیت نموده ام. تالیف و ترجمه 6 کتاب، 4 ثبت اختراع و چند طرح پژوهشی از سایر فعالیت هایم می باشد. ...

محقق گوگل

(1402/7/12)

استنادات

1870

h-index

22

i10-index

41

مؤلفین همکار

37

اسکوپوس

(1402/7/10)

استنادات

1167

مقالات

62

h-index

20

مؤلفین همکار

74

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1372

مهندسی شیمی- صنایع پتروشیمی

صنعتی اصفهان

ورودی سال 1365دانشگاه صنعتی اصفهان

1374

مهندسی شیمی- طراحی فرآیندها

تربیت مدرس

ورودی سال 1372

1380

مهندسی شیمی- فرآیندهای جداسازی

تهران

سال ورود به دانشگاه 1374

تجارب

1381-1382

معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی

دانشگاه سمنان

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان

1381-1385

معاون اداری و مالی دانشگاه

دانشگاه سمنان

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی

1386-1393

رئیس دانشگاه دامغان

دانشگاه دامغان

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

1393-1397

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

دانشگاه سمنان

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

1397-تاکنون

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه

دانشگاه سمنان

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

مهارت ها

زمینه های فعالیت های علمی و تحقیقاتی

اولویت های پژوهشی

استخراج با آب زیر دمای بحرانی

جداسازی غشایی

فرآیندهای جداسازی

فرآیندهای خالص سازی

فرآیندهای استخراج

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Determination of amiodarone hydrochloride solubility in pure and ethanol-modified subcritical water: Experimental data and modeling
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2022)
9411135005, ^علی حقیقی اصل*, ^مریم خواجه نوری
مدل¬سازی و شبیه¬سازی رفتار گاز داخل یک روتور سانتریفیوژ گازی در حضور گاز سبک هیدروژن فلوراید با استفاده از روش ترکیبی DSMC و انساگر-پنکیک
مجله علوم و فنون هسته ای(2022)
9311135004, سید چابر صفدری, ^علی حقیقی اصل*, علی نوروزی
Experimental study and modeling of letrozole (anticancer drug) solubility in subcritical water: Production of nanoparticles using subcritical water precipitation method
JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY(2022)
9411135005, ^علی حقیقی اصل*, ^مریم خواجه نوری
Solubility measurement and preparation of nanoparticles of ampicillin using subcritical water precipitation method
KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2021)
9411135005, ^علی حقیقی اصل*, ^مریم خواجه نوری
Synergistic interaction between organophosphorus extractants for facilitated lanthanum transport through supported liquid membrane
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY & INNOVATION(2021)
9811138007, ^علی حقیقی اصل, رضوانه ترکمن, مهدی اسدالله زاده*
بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی در داخل یک روتور سانتریفیوژ گازی در حضور گازهای سبک هیدروژن فلوراید و هوا با روشهای DSMC و تابع توزیع بولتزمن
مجله علوم و فنون هسته ای(2021)
9311135004, ^علی حقیقی اصل, سید جابر صفدری, علی نوروزی*
Ultrasound-assisted extraction of Thymol from Zataria multiflora Boiss.: Optimization by response surface methodology and comparison with conventional Soxhlet extraction
Bulgarian Chemical Communications(2020)
9411139016, ^علی حقیقی اصل*, ^مریم خواجه نوری
Experimental measurement and correlation of solubility of β-carotene in pure and ethanol-modified subcritical water
CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2020)
9411135005, ^علی حقیقی اصل*, ^مریم خواجه نوری
Experiments, Correlation, and Modeling of Curcumin Solubility in Subcritical Water (Water/Ethanol)
CHROMATOGRAPHIA(2020)
9411138011, ^علی حقیقی اصل*, پویا متحدین
Optimization and quality evaluation of infrared‐dried kiwifruit slices
FOOD SCIENCE & NUTRITION(2020)
9221135001, ^علی حقیقی اصل*, کامیار موقعرنژاد
parameters optimization and quality evaluation of mechanical properties of infrared radiation thin layer drying of pumpkin samples
Journal of Food Process Engineering(2020)
9221135001, ^علی حقیقی اصل*, کامیار موقعرنژاد
Optimization and quality evaluation of infrared‐dried kiwifruit slices
FOOD SCIENCE & NUTRITION(2020)
9221135001, ^علی حقیقی اصل*, کامیار موقعرنژاد
Performance enhancement of thin‐film composite membranes in water desalination process by wood sawdust
POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES(2019)
^علی حقیقی اصل*, 9211135005, مهدی پورافشاری چنار, مهرداد حسام پور, Arto Pihlajamäki, Mika Mänttäri
Modeling and simulating of feed flow in a gas centrifuge using the Monte Carlo method to calculate the maximum separation power
JOURNAL OF MOLECULAR MODELING(2019)
9311135004, ^علی حقیقی اصل, سید جابر صفدری, علی نوروزی*
Mathematical modelling of infrared‐dried kiwifruit slices under natural and forced convection
FOOD SCIENCE & NUTRITION(2019)
9221135001, ^علی حقیقی اصل*, کامیار موقعرنژاد
Ultra-desulfurization of sulfur recovery unit wastewater using thin film nanocomposite membrane
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY(2019)
9211135005, مهدی پورافشاری چنار*, ^علی حقیقی اصل, Mohammadamin Esmaeili, Arto Pihlajamäki, Mari Kallioinen, Mika Mänttäri
Modeling gas‑granular flow in molecular using the DSMC method and continuum regions by Onsager’s pancake equation with mass sources and sinks in a rotating cylinder
GRANULAR MATTER(2019)
9311135004, دکتر سید جابر صفدری, ^علی حقیقی اصل, دکتر علی نوروزی*
تهیه و تعیین خصوصیات گرافن اکساید عامل دار شده با گاما-سیکلودکسترین و نانو ذرات سوپر پارامغناطیس اکسیدآهن به عنوان نانو حامل جدید برای دارو رسانی
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2019)
الهام عین افشار, ^علی حقیقی اصل*, محمد رمضانی, آزاده هاشم نیا, عظیم ملک زاده
Optimization of β-carotene solubility in pressurized hot water using a dynamic method and factorial methodology
BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS(2019)
9311138016, ^علی حقیقی اصل*, 8911135002
Impregnated of C6CoFeN6 nanoparticles in poly-1-naphthol for uptake of Cs(I) from aqueous waste
SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY(2019)
9511135009, ^علی حقیقی اصل, طاهر یوسفی*, میثم تراب مستعدی
مدلسازی کاهش COD پساب صنایع پتروشیمی توسط روشهای طراحی آزمایش و شبکه عصبی مصنوعی
مدل سازي در مهندسي(2018)
^علی حقیقی اصل*, 9121135001, نرگس فلاح
Synthesis of new biodegradable nanocarriers for SN38 delivery and synergistic phototherapy
NANOMEDICINE JOURNAL(2018)
الهام عین افشار, ^علی حقیقی اصل, آزاده هاشم نیا, عظیم ملک زاده, محمد رمضانی*
New cyclodextrin-based nanocarriers for drug delivery and phototherapy using an irinotecan metabolite
CARBOHYDRATE POLYMERS(2018)
الهام عین افشار, ^علی حقیقی اصل, آزاده هاشم نیا, مرضیه محمدی, عظیم ملک زاده, محمد رمضانی*
­Prediction­of­ Trans-anethole­Extraction­ Yield­from­ Pimpinella Anisum ­Seeds­Using­ Artificial­Neural­Network
International Journal of Natural and Engineering Sciences(2018)
^مریم خواجه نوری*, ^علی حقیقی اصل
بهبود انتقال حرارت در مبدل های حرارتی با استفاده از جریان نانوسیال
دو فصلنامه مهندسی گاز ایران(2018)
9211139020, ^علی حقیقی اصل*, ^فرامرز هرمزی
Multi-Objective Optimization of Microemulsion Flooding for Chemical Enhanced Oil Recovery
OIL & GAS SCIENCE AND TECHNOLOGY-REVUE DE L INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE(2018)
9021135006, ^علی حقیقی اصل, ^مسعود نصیری زرندی*
Investigation of Spent Caustic Wastewater Treatment through Response Surface Methodology and Artificial Neural Network in a Photocatalytic Reactor
Iranian Journal of Chemical Engineering(2018)
9121135001, ^علی حقیقی اصل*, فلاح
Prediction the Solubility of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Subcritical Water by Using the CPA EOS
JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY(2017)
8911135002, ^علی حقیقی اصل*, ^محمدنادر لطف اللهی
Two Dimensional Simulation of Mass Transfer and Nano-Particle Deposition of Cigarette Smoke in a Human Airway
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2017)
9311135004, ^علی حقیقی اصل*
Synthesis and comparison of spent caustic wastewater photocatalytic treatment efficiency with zinc oxide composite
DESALINATION AND WATER TREATMENT(2017)
9121135001, ^علی حقیقی اصل*, نرگس فلاح
Red Oil Wastewater COD Photocatalytic Removal with DOE Method
American journal of oil and chemical technologies(2017)
9121135001*, ^علی حقیقی اصل, نرگس فلاح, بهروز روزبهانی
Experimental and modeling investigation on the solubility of β-carotene in pure and ethanol-modified subcritical water
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2017)
8911135002, ^علی حقیقی اصل*, ^محمدنادر لطف اللهی
بررسی تصفیه فتوکاتالیستی پساب اسپنت کاستیک صنایع پتروشیمی با استفاده از روشهای طراحی آزمایش و شبکه عصبی مصنوعی
علوم و مهندسی جداسازی(2017)
9121135001, ^علی حقیقی اصل*, نرگس فلاح
Removal of Th(IV) Ions from Aqueous Solution by New Nano Composite
MATERIALS FOCUS(2017)
9211138001, طاهر یوسفی*, ^علی حقیقی اصل, میثم تراب مستعدی
Convective heat transfer and pressure drop study on nanofluids in double-walled reactor by developing an optimal multilayer perceptron artificial neural network
International Communications in Heat and Mass Transfer(2017)
علیرضا محمدی قهدریجانی, ^فرامرز هرمزی*, ^علی حقیقی اصل
سنتز نانو دی اکسید تیتانیم دوپ شده با نیتروژن به منظور مدلسازی تصفیه فتوکاتالیستی پساب اسپنت کاستیک صنایع پتروشیمی در نور مرئی با استفاده از روش طراحی آزمایش
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2017)
9121135001, ^علی حقیقی اصل*, نرگس فلاح
Synthesis and photocatalytic studies of TiO2-clinoptilolite on spent caustic wastewater treatment
PARTICULATE SCIENCE AND TECHNOLOGY(2017)
9121135001, ^علی حقیقی اصل*, نرگس فلاح
Evaluation of the Effective Parameters on Fe3+ Precipitation in the Bioleaching Process
Journal of Applied Chemical Research(2016)
منیره ذوالفقاری, عباس رشیدی*, ^علی حقیقی اصل
Photocatalytic treatment of spent caustic wastewater in petrochemical industries
Advances in Environmental Tehnology(2016)
9121135001, ^علی حقیقی اصل*, نرگس فلاح
Extraction of Curcumin and Essential Oil from Curcuma longa L. by Subcritical Water via Response Surface Methodology
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION(2016)
8312138004, ^علی حقیقی اصل*, 8711135003
Enhanced oil recovery in high temperature carbonates using microemulsions formulated with a new hydrophobic component
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY(2016)
9021135006, ^مسعود نصیری زرندی, ^علی حقیقی اصل*, محمد علی عمادی
بررسی پارامترهای موثر بر استخراج تیمول از دانههای زنیان
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2016)
8711135003, ^علی حقیقی اصل*
Identification ond optimization of key parameters in preparation of thin film composite membrance for water desalination using multi-step statistical method
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY(2015)
^علی حقیقی اصل, مهدی پورافشاری چنار
Optimization of subcritical water extraction of Pimpinella anisum seeds
JOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS(2015)
^علی حقیقی اصل, م.ه ایلکانی
Slip and characteristic velocities in a horizontal pulsed -plate extraction column
CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY(2015)
سید جابر صفدری, ^علی حقیقی اصل, م ملاح
subcritical water extraction of essential oils from trachyspermum ammi seeds
JOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS(2015)
^علی حقیقی اصل, م.ه ایلکانی
Improving the aging resistance of bitumen by reduction
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY(2015)
سید احمد نبوی امیر, سید احمد نبوی امیری*, ^علی حقیقی اصل, محمد مهدی نوروزی, محمد مهدی نوروزی
Prediction of drop size distribution in a horizontal pulsed plate extraction column
CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING(2015)
مجید خواجه نوری, ^علی حقیقی اصل, سید جابر صفدری, م ملاح
بررسی تاثیر افزودن الکل و فعال کننده های سطحی بر روی هیدرودینامیک راکتور هوا بالابر در شرایط سه فازی
(2014)
^علی حقیقی اصل, سید جابر صفدری, عباس رشیدی
THE EFFECT OF OILFIELD CHEMICALS ON THE SURFACE TENSION OF SURFACTANT SYSTEMS
Journal of Petroleum Science and Technology(2014)
محمدصابر کرم بیگی, 9021135006, ^علی حقیقی اصل, ^مسعود نصیری زرندی
Comparison of synthesized H-Al-MCM-41 with different Si/Al ratios for benzene reduction in gasoline with propylene
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY(2014)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
بررسی آزمایشگاهی آلکیلاسیون بنزن موجود در برش بنزن با استفاده از پروپیلن در حضور زئولیت ZSM-5 به عنوان کاتالیست
(2014)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
سینتیک اکسایش میکروبی در فرایند فروشویی زیستی اورانیم در یک زیست رآکتور هوا - بالا رونده با حلقه جریان داخلی
(2014)
سید جابر صفدری, ^علی حقیقی اصل, عباس رشیدی
Effect of structural parameters on drop size distribution in pulse packed columns
CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY(2014)
سید جابر صفدری, ^علی حقیقی اصل*, میثم تراب مستعدی
Numerical modelling of double-diffusive natural convection within an arc-shaped enclosure filled with a porous medium
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2014)
^علی حقیقی اصل, ^محمد صادق ولی پور
بررسی استخراج ترکیبات طبیعی گیاهان با کمک امواج میکروویو و فراصوت
(2014)
^علی حقیقی اصل
بررسی انتقال جرم و مدل سازی های حلالیت در استخراج با آب فوق داغ
(2013)
^علی حقیقی اصل*
بررسی پارامترهای موثر در استخراج ترانس-آنتول از دانه های انیسون
(2013)
^علی حقیقی اصل
کاربرد آب زیر دمای بحرانی به عنوان حلال در فرآیند استخراج
(2013)
^علی حقیقی اصل*
THERMODYNAMIC MODELING OF SOLID SOLUBILITY IN SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE: COMPARISON BETWEEN MIXING RULES
CHEMICAL INDUSTRY & CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY(2013)
^علی حقیقی اصل, ^محمدنادر لطف اللهی
Subcritical Water Extraction of Essential Oils from Matricaria Chamomilla L
(2013)
^علی حقیقی اصل, ه نوری بیدگلی
مدل سازی فرآیند استخراج با آب دمای زیر بحرانی گیاهان دارویی
مدل سازی در مهندسی(2013)
^علی حقیقی اصل, محمد حسن ایکانی
Liquid–liquid equilibria for ternary systems of (ethylene glycol + toluene + heptane) at temperatures (303.15, 308.15, and 313.15) K and atmospheric pressure: Experimental results and correlation with UNIQUAC and NRTL models
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS(2013)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
Prediction of the solid solubility in supercritical carbon dioxide using a new mixing rule with Lenard-Jones parameters
Physical Chemistry(2013)
^علی حقیقی اصل
Subcritical Water Extraction of Thymol from Ajowan Seeds by Taguchi Experimental Design
(2012)
^علی حقیقی اصل
جداسازی یون+ Cu موجود در پساب ها با استفاده از روش های غشایی
(2012)
^علی حقیقی اصل, ^مسعود نصیری زرندی
بررسی تاثیر سرعت هوادهی بر فروشویی میکروبی اورانیوم در زیست بیوراکتور هواگرد داخلی
(2012)
سید جابر صفدری, ^علی حقیقی اصل, عباس رشیدی
Synthesis of hybrid nano-adsorbent for separation of hydrogen from methane
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL(2012)
^علی حقیقی اصل, علی مراد رشیدی
مدلسازی سرعت تشکیل کک کاتالیستی در حضور H2 S در شکست حرارتی اتان
(2012)
^علی حقیقی اصل, رامین کریم زاده
DISPERSED PHASE HOLD-UP AND CHARACTERISTIC VELOCITY IN A PULSED PACKED EXTRACTION COLUMN
CHEMICAL INDUSTRY & CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY(2012)
سید جابر صفدری, ^علی حقیقی اصل
Flooding Characteristics in Pulsed Packed Extraction Columns
BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2011)
^علی حقیقی اصل, سید جابر صفدری, میثم تراب مستعدی
Measurement of (liquid + liquid) equilibria for ternary systems of (N-formylmorphol ine + benzene + cyclohexane) at temperatures (303.15, 308.15, and 313.15)K
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS(2011)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
3D-CFD Simulation and Neural Network Model for the j and f factors of the Wavy Fin-and-Flat Tube Heat Exchangers
BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2011)
^فرامرز هرمزی, ^علی حقیقی اصل
Effects Some Experimental Parameters on Yield and Composition of Supercritical …
Journal of Food Process Engineering(2009)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
بررسی اثر شرایط عملیاتی در فرآیند اسانس گیری از گیاهان دارویی با استفاده از روش استخراج با سیال فوق بحرانی
(2009)
8711135002, ^علی حقیقی اصل, ^محمدنادر لطف اللهی
Equation of state for the System Containing aqueous Salt: Prediction of …
(2009)
8711135002, ^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
Removal of mercury from water by carbonaceous sorbents derived from walnut shell
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS(2008)
دکتر احمد پور, ^علی حقیقی اصل
Subcritical Water Extraction of Essential Oils from Zataria Multiflora Boiss
Journal of Food Process Engineering(2008)
8711135003, ^علی حقیقی اصل, ^فرامرز هرمزی
بررسی عوامل مختلف در اسانس گیری از دارچین
(2008)
^علی حقیقی اصل, ^فرامرز هرمزی
کاربردهای استخراج با آب فوق داغ
(2008)
8711135003, ^علی حقیقی اصل, ^فرامرز هرمزی
High Pressure Phase Equilibrium of (Solvent +Salt +co2) Systems by the Extended Peng-Robinson...
(2008)
^محمدنادر لطف اللهی, 8711135002, ^علی حقیقی اصل
استفاده از رگولاریزاسیون خطی برای پیش بینی توابع توزیع دارای چند پیک در جاذبهای ناهمگن
(2007)
^علی حقیقی اصل
Alkanolamines Foaming Tendency: Effect OF Amine Mixing ,Amine Degradation and Gas Flow Rate
(2007)
^علی حقیقی اصل, محمد رضا احسانی
بررسی عوامل مختلف در اسانس گیری از میخک
(2007)
^علی حقیقی اصل, ^فرامرز هرمزی
اندازه گیری اثر انتقال جرم بر انباشتگی و طغیان در ستون های پر شده ضربه ای
(2007)
^علی حقیقی اصل, سید جابر صفدری
Study on Foaming in Gas Sweetening Process
(2007)
^علی حقیقی اصل, محمد رضا احسانی
بررسی اثرات جرم گرفتگی کلوئیدی غشاهای سیستم اسمز معکوس و مکانیسم آنها
(2006)
^علی حقیقی اصل, ^فرشاد ورامینیان
بررسی عوامل مختلف در اسانس گیری از ریحان
(2006)
^علی حقیقی اصل, ^فرامرز هرمزی
مقایسه نتایج حاصل از مدل های ارائه شده در شبیه سازی برج استخراج ضربه ای (سینی غربالی) با نتایج تجربی
(2006)
^علی حقیقی اصل, سید جابر صفدری
شبیه سازی جریان سیال از لابلای بستر پرشده با کره های هم اندازه
(2006)
^فرامرز هرمزی, ^علی حقیقی اصل
بررسی روشهای مختلف بازیابی کربن فعال
(2006)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
Thermal and Mechanical Properties of Uncrosslinked and Chemically Crosslinked Polyethylene/Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Blends
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE(2006)
, , ^علی حقیقی اصل, , ,
کاربرد سیالات فوق بحرانی
(2006)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
پیش بینی توزیع انرژی و روزنه ها در جاذبهای ناهمگن با استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی
(2006)
^علی حقیقی اصل
بررسی روشهای بهینه سازی انرژی در کوره های ذوب شیشه
(2006)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
تزریق آب به مخازن نفتی برای ازدیاد برداشت نفت
(2006)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل, علیرضا نصیری
یک مدل مناسب برای تعیین کشش سطحی محلولهای آبی MIDEA
(2005)
^علی حقیقی اصل, محمد رضا احسانی
مقایسه ماندگی موضعی فاز پراکنده در ستون های پاشنده و RDC
(2001)
حسین بهمنیار, محمد علی موسویان, ^علی حقیقی اصل
Optimization of synthesis conditions for preparation of radiation grafted polymeric fibers and process variables of adsorption with response surface methodology
PROGRESS IN NUCLEAR ENERGY(2023)
9811139007, ^علی حقیقی اصل, مهدی اسداله زاده*, رضوان ترکمان
Phase separation and formation of sodium caseinate/pectin complex coacervates: effects of pH on the complexation
Chemical and Biological Technologies in Agriculture(2022)
9511135009, ^علی حقیقی اصل*, علی رافع
Optimization of synthesis conditions for preparation of radiation grafted polymeric fibers and process variables of adsorption with response surface methodology
PROGRESS IN NUCLEAR ENERGY(2023)
9811139007, ^علی حقیقی اصل, مهدی اسداله زاده*, رضوان ترکمان
Phase separation and formation of sodium caseinate/pectin complex coacervates: effects of pH on the complexation
Chemical and Biological Technologies in Agriculture(2022)
9511135009, ^علی حقیقی اصل*, علی رافع
Production of pharmaceutical micro and nano particles by subcritical water based technologies: A review
JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY(2023)
9411135005, ^علی حقیقی اصل*, ^مریم خواجه نوری
Enhanced performance of nanocomposite membrane developed on sulfonated poly (1, 4‑phenylene ether‑ether‑sulfone) with zeolite imidazole frameworks for fuel cell application
Scientific Reports(2023)
9611135007, ^علی حقیقی اصل*, ^بهنام خوش اندام, خدیجه هوشیاری
Development of a Semi Biodegradable Substrate for Thin Film Composite Membrane
اولین کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب/International Conference on Desalination and Water Purification (ICDWP2021)(2021-02-16)
9211135005, ^علی حقیقی اصل*, مهدی پورافشاری چنار
Isolation of Foeniculum Vulgare Essential Oils by Subcritical Water Extraction and Compared with Hydro Distillation
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی/ 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition(2020-10-28)
9611138015, ^علی حقیقی اصل, ^مریم خواجه نوری*
Proposed methods for ultrafine particles formation using subcritical water extraction
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران(2018-09-13)
9411135005, ^علی حقیقی اصل, ^مریم خواجه نوری*
Investigated models for prediction of extraction of essential oils by subcritical water
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران(2018-09-13)
^مریم خواجه نوری*, ^علی حقیقی اصل
اندازه گیری آزمایشگاهی حلالیت کورکومین در آب زیر دمای بحرانی
سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2017-11-22)
9411138011, ^علی حقیقی اصل*
Preparation of thin film composite membrane with emphasis on structure improvement of substrate via water as a strong non-solvent additive in polymer dope solution
4th National Conference on Separation Science and Engineering(2017-05-24)
حامد عزیزی نامقی, ^علی حقیقی اصل, مهدی پورافشاری چناری*, مهرداد حسام پور, Arto Pihlajamäki, Mika Mänttäri
Effect of Different Parameters on the Stability of Nanoemulsions Prepared for Chemical Enhance Oil Recovery
The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015)(2015-12-26)
محمدصابر کرم بیگی, ^علی حقیقی اصل, ^مسعود نصیری زرندی, م.الف عمادی
Modelling of Microemulsion Flooding Using Artificial Neural Networks
The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015)(2015-12-26)
محمدصابر کرم بیگی, ^علی حقیقی اصل, ^مسعود نصیری زرندی, م.الف عمادی
New Iranian Method for Selective Separation of SO2 Gas from Refinery Stacks
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم و مهندسی و تکنولوژی(2015-11-03)
^علی حقیقی اصل, بهروز روزبهانی
CoHCF–Poly 1-naphthol new nanocomposite: Synthesis and application for removal of Lead ions
هجدهمین کنگره شیمی ایران(2015-08-28)
^علی حقیقی اصل, طاهر یوسفی, میثم تراب مستعدی
Removal of Cd(II) from an aqueous solution using cobalt ferrocyanide-polymer
هجدهمین کنگره شیمی ایران(2015-08-28)
^علی حقیقی اصل, طاهر یوسفی, میثم تراب مستعدی
Effective removal of Pb(II) form aqueous media by cobalt hexacyanoferrate/ poly 1-naphthol nanocomposite
دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران(2015-05-27)
طاهر یوسفی, ^علی حقیقی اصل, میثم تراب مستعدی, حمید رضا محمودیان
Cobalt hexacyanoferrate / Poly 1-naphthol nano-composite for cadmium removal
دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران(2015-05-27)
طاهر یوسفی, ^علی حقیقی اصل, میثم تراب مستعدی, حمید رضا محمودیان
آلکیلاسیون بنزن موجود در بنزن صنعتی در حضور زئولیت β به عنوان کاتالیزور
پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2015-02-17)
جعفر محمودی, ^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
بررسی میزان اثر گذاری پارامترهای مختلف ساخت بر عملکرد غشاهای ترکیبی فیلم نازک
پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2015-02-17)
^علی حقیقی اصل, مهدی پورافشاری چنار
بررسی حذف مواد آروماتیکی در سیستم بایوراکتور غشایی
دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2014-11-19)
^علی حقیقی اصل
مدل سازی آماری فرآیند ازدیاد برداشت شیمیایی نفت با استفاده از روش Response surface methodology
دومین همایش ملی نفت و گاز ایران(2014-10-15)
9021135006, ^علی حقیقی اصل, ^مسعود نصیری زرندی
Compatibility of Oilfield Chemicals with Surfactant Systems
The 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition(2014-02-24)
محمدصابر کرم بیگی, ^مسعود نصیری زرندی, ^علی حقیقی اصل
داده های تعادلی مایع- مایع برای سیستم چهارتایی به کمک حلال ترکیبی در دمای 15/303 کلوین
چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2012-10-16)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
بررسی شیوه های میکرو استخراج جامد و مایع برای آنالیز مواد دارویی
سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی(2012-05-02)
^علی حقیقی اصل
LLE data for separation of aromatic hydrocarbons (benzene and
The 7th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC 2011)(2011-11-21)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
داده های تعادلی سیستم سه تایی [NFM + بنزن + سیکلو هگزان] و سیستم شبه سه تاییNFM + 2-propanol) + بنزن + سیکلو هگزان] در دمای 15/298 درجه کلوین
سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک ایران(2011-10-02)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
بررسی گرفتگی غشا در فرآیندهای MF
اولین کنفرانس ملی غشا و فرآیندهای غشایی(2011-02-15)
^علی حقیقی اصل, ^مسعود نصیری زرندی
3D computational simulation on heat transfer and pressure drop characteristics of wavy fin-and-flat tube heat exchangers
سیزدهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی دینامیک شاره ها(2010-10-26)
^فرامرز هرمزی, ^علی حقیقی اصل
تعادلات مایع – مایع برای سیستم سه تایی ( اتیلن گلایکول + بنزن + سیکلوهگزان ) در دمای 15/298 درجه کلوین: نتایج تجربی و روابط ترمودینامیکی
سیزدهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی دینامیک شاره ها(2010-10-26)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
CFD Modeling of Subcritical Water Extraction
ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی ایران(2009-11-16)
^فرامرز هرمزی, ^علی حقیقی اصل
بررسی شیوه های جدید استخراج از شبکه های جامد
اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی(2009-05-19)
^علی حقیقی اصل
سرعت مشخصه در ستون استخراج میکسر-ستلرهنسون
دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2008-10-20)
^علی حقیقی اصل, سید جابر صفدری, سید جابر صفدری
Mercury Adsorption On A Carbon Sorbent Derived From Walnut Shell
دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2008-10-20)
علی احمد پور, ^علی حقیقی اصل
تعیین میزان آسفالتن موجود در یک نمونه نفتی و تأثیر میزان حلال بر مقدار رسوب آسفالتن
دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2008-10-20)
^علی حقیقی اصل, سید علیرضا طباطبایی نژاد, سید علیرضا طباطبایی نژاد
تعیین ترکیب درصد برش نفتا (C5-C11) به کمک شبکه عصبی
دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2008-10-20)
^علی حقیقی اصل, رامین کریم زاده, رامین کریم زاده
بررسی سرعت لغزشی در ستون استخراج میکسر-ستلرهنسون
دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2008-10-20)
^علی حقیقی اصل, سید جابر صفدری, سید جابر صفدری
روش های استخراج و فرآوری نمک
اولین همایش ملی نمک،دانشگاه علوم پزشکی سمنان(2008-10-08)
^علی حقیقی اصل
تعیین مقادیرPINA در برش هیدروکربنی سبک به کمک شبکه عصبی
اولین کنفرانس پتروشیمی ایران(2008-07-22)
^علی حقیقی اصل, رامین کریم زاده
مقایسه انواع میکسر ستلر و کاربرد آن ها
اولین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی(2008-05-31)
^علی حقیقی اصل, سید جابر صفدری
اثر ضریب دراگ در مدل سازی CFD بستر شناور گردشی
اولین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در مهندسی شیمی(2008-05-14)
^فرامرز هرمزی, ^علی حقیقی اصل
Investigating Methods and Effective Parameters in the Adsorption of Mercury from Aqueous Solutions
پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی(2008-01-02)
^علی حقیقی اصل, علی احمد پور
Eulerian Modeling of a Circulating Fluidized Bed ,Including Mean Particle Diameter
پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی(2008-01-02)
^فرامرز هرمزی, ^علی حقیقی اصل
Extraction of Clove Buds Essential Oil by Hydrodistillation and Supercritical Fluid
پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی(2008-01-02)
^علی حقیقی اصل, ^محمدنادر لطف اللهی
Subcritical Water Extraction of Essential Oils from Zataria Multiflora Boiss
پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی(2008-01-02)
^علی حقیقی اصل, ^فرامرز هرمزی, محمد مهدی ایکانی, ه نوری بیدگلی
Vapor-Liquid Equilibrium of (Water+Na2SO4+SC-CO2)System by Equation of State
پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی(2008-01-02)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
تعادلات بخار – مایع سیستم ( آب + دی اکسید کربن +NH4CL ) با استفاده از معادله ی توسعه یافته ی پنگ رابینسون
اولین همایش تخصصی ترمودینامیک ایران(2007-10-31)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
Alkanolamines Foaming Tendency: Effect OF Amine Mixing ,Amine Degradation and Gas Flow Rate
دوازدهمین کنگره بین المللی شیمی آسیا(2007-08-23)
^علی حقیقی اصل
مدلسازیCFD و افزایش مقیاس بستر های سیاله شده
یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2006-11-28)
^فرامرز هرمزی, ^علی حقیقی اصل
ارائه مدلی جدید برای تعیین توزیع تخلخل در بستر پرشده استوانه ای با ذرات کروی هم اندازه
یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2006-11-28)
^فرامرز هرمزی, ^علی حقیقی اصل
پیش بینی تشکیل رسوب در فرایند تزریق آب به مخازن نفتی ایران
یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2006-11-28)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
شبیه سازی بخش جداسازی فرایند تبدیل متانول به پروپیلن
یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2006-11-28)
^فرامرز هرمزی, ^علی حقیقی اصل
نسبت بهینه فیلتراسیون جریان برگشتی در فرایند شیرین سازی گاز برای ممانعت از پدیده کف کنندگی
یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2006-11-28)
^علی حقیقی اصل, محمد رضا احسانی
کارگاه نرم افزار در مهندسی شیمی
یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2006-11-28)
^علی حقیقی اصل
روشهای تحقیق تجربی و محاسباتی در مهندسی شیمی
یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2006-11-28)
^فرامرز هرمزی, ^علی حقیقی اصل
بازیابی کربن فعال اشباع از اتیل استات با دی اکسید کربن فوق بحرانی
یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2006-11-28)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
Mechanical Properties of Uncrosslinked and Chemically Crosslinked Low and Super Tough High Density Polyethylene/Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Binar
PPS-22(2006-07-02)
^علی حقیقی اصل, ,
بررسی عوامل مؤثر بر طغیان در ستونهای آکنده ضربه ای
دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2005-11-15)
^علی حقیقی اصل, سید جابر صفدری
Structure–Shrinkability – Thermal Property Correlations of Chemically Crosslinked and Stretched high-Density Polyethylene
pps-21(2005-06-19)
^علی حقیقی اصل, , , ,
Dispersed Phase Local Holdup in Extraction Column
دومین کنفرانس بین المللی شیمی و کاربردهای آن(2003-06-01)
^علی حقیقی اصل, ^فرشاد ورامینیان
Gas Hydrate Formation for Transportation of Natural Gas
دومین کنفرانس بین المللی شیمی و کاربردهای آن(2003-06-01)
^علی حقیقی اصل, ^فرشاد ورامینیان
ارائه مدل ریاضی جهت پیش بینی مقدار ماندگی موضعی فاز پراکنده در ستون پاشنده
هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2002-10-28)
^علی حقیقی اصل, حسین بهمنیار, محمد علی موسویان
هسته سازی در فرایند تولید هیدرات گازی
هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2002-10-28)
^فرشاد ورامینیان, ^علی حقیقی اصل
CFDتوزیع ابعاد حبابهای گاز در ستونهای حبابی
دهمین کنگره مهندسی شیمی ایران(0000-00-00)
^فرامرز هرمزی, ^علی حقیقی اصل
مدلسازی CFDتوزیع ابعاد حبابهای گاز در ستونهای حبابی
دهمین کنگره مهندسی شیمی ایران(0000-00-00)
^فرامرز هرمزی, ^علی حقیقی اصل
اثر ابعاد پخش کننده بر مدلسازی برج های حباب
هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی ایران(0000-00-00)
^فرامرز هرمزی, ^علی حقیقی اصل
بررسی شیوه های استخراج اسانس طبیعی از گیاهان
هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی ایران(0000-00-00)
^علی حقیقی اصل, ^فرامرز هرمزی
بررسي نظري تعادلات فازي
حق نظرلو حميدرضا(تاریخ دفاع: 1390/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نرخ رقيق سازي بربيوليچينگ فلزات سنگين (اورانيوم) در راكتور مخزني با همزن مكانيكي
طالبي همت آبادي مهديه(تاریخ دفاع: 1391/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استخراج تيمول از بذر زنيان با آب فوق گرم و سوكسله
بدرخاني ندا(تاریخ دفاع: 1391/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
محمودي جعفر(تاریخ دفاع: 1393/07/29) ، مقطع : دكتري
بررسي حلالهاي جايگزين فورفورال جهت جداسازي آروماتيك ها
كيانفر ايمان(تاریخ دفاع: 1390/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تاثير ميزان سختي آب در جدا سازي يون هاي نيترات از آب آشاميدني با استفاده از نانوفيلتر اسيون
باليده بهنام(تاریخ دفاع: 1390/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نرخ هوادهي بر بيوليچينگ اورانيوم در راكتور با همزن بادي در حالت ناپيوسته
ذوالعلي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1390/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پارامترهاي ترموسينتيكي فرايند استخراج از گياهان با فوق داغ
خواجه نوري مريم(تاریخ دفاع: 1392/11/20) ، مقطع : دكتري
پايان نامه
كي پور جواد(تاریخ دفاع: 1389/10/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداسازي يونهاي سرب - روي - مس با استفاده از روش نانو فيلتراسيون از پسابهاي صنعتي
پيوندي مهدي(تاریخ دفاع: 1391/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پارامترهاي هيدروديناميكي در راكتور ايرليفت در شرايط سه فازي
جابرزاده سعيد(تاریخ دفاع: 1392/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ميزان رسوب يون فريك در فرايند بيوليچينگ
ذوالفقاري منيره(تاریخ دفاع: 1392/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از نانوكلي در ساخت غشاء نانو كامپوزيتي آميخته براي جداسازي گاز
دليرصفت ليمودهي سيدهادي(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازيابي ميكروبي اورانيوم از پسماندهاي فرايند ليچينگ شيميايي
معرب مهري(تاریخ دفاع: 1392/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اكسيداسيون خودبخودي يون فرو در فرايند بيوليچينگ
طبائي فاطمه السادات(تاریخ دفاع: 1392/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ملك علائي مهدي(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : دكتري
بررسي پارامترهاي عملياتي روي اندازه قطره ، شرايط طغيان و موجودي فاز پراكنده در ستونهاي ضربه اي افقي
خواجه نوري مجيد(تاریخ دفاع: 1394/09/01) ، مقطع : دكتري
بررسي تجربي و مدلسازي حلاليت كارو تنوئيد(بتا كاروتن- ليكوپن) با آب زير دماي بحراني
متحدين پويا(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : دكتري
جذب آلاينده ها توسط زئوليت طبيعي اصلاح شده
صدقي مجتبي(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پارامترهاي عملياتي راكتور همزن دار در فرايند رسوب گيري اكسالات توريوم از نيترات توريوم
ايراني احد(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و اثر شرايط ترموديناميكي بر توزيع اندازه قطرات در يك ستون استخراج ضربه اي ديسك و دونات
كاظمي سيد محمد جواد(تاریخ دفاع: 1393/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترموسينتيكي و مدل سازي فرايند استخراج با آب دماي زير بحراني
رمضاني مهين(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر پارامترهاي ساختماني...
غلام ساماني محمود(تاریخ دفاع: 1393/04/15) ، مقطع : دكتري
بررسي جريان ميكروامولسيون در محيط متخاخل كربناته: كاربرد در ازدياد برداشت شيميايي نفت
كرم بيگي محمد صابر(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : دكتري
حذف عناصر فلزي از محلول هاي آبي با استفاده از جاذب نانو كامپوزيتي پلي1 نفتول – كبالت هگزا سيانو فرات: بررسي پارامترهاي سينتيكي و ترموديناميكي
اردستاني فائزه(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين آزمايشگاهي شرايط بهينه فرآيند جداسازي انتخابي so2 از دودكش هاي پالايشگاه آبادان
محمود جانلو پوريا(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد نانو سيالات براي بهبود انتقال حرارت در راكتورهاي دوجداره
محمدي قهدريجاني عليرضا(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي كريستاليزور توليد پركلرات آمونيوم ميكرونيزه و بررسي توزيع اندازه ذرات پركلرات آمونيوم در مقياس آزمايشگاهي
ناصر محمد(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي بر روي پارامترهاي ساخت و عملياتي بر روي عملكرد جاذب سديم آلژينات / كائولن براي حذف آلودگي هاي رنگ هاي بازي
زميني الهه(تاریخ دفاع: 1395/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از داربست هاي آلي – فلزي براي ريز استخراج آلاينده هاي زيست محيطي
قنبري علي(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تصفيه پذيري پساب صنايع نفتي توسط بايوراكتور غشايي هوازي غوطه ور
رستمي ياسوج محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي حلاليت بتاكاروتن در آب زير دماي بحراني
ابراهيمي بسابي نيلوفر(تاریخ دفاع: 1395/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت فوتواكتور و بررسي پارامتر موثر بر تخريب فوتوكاتاليستي با استفاده از پساب واقعي صنعت پتروشيمي
احمدپور امين(تاریخ دفاع: 1396/12/06) ، مقطع : دكتري
ساخت و اصلاح غشا نيمه زيست تخريب پذير تركيبي لايه نازك پلي آميدي اسمز معكوس
عزيزي نامقي حامد(تاریخ دفاع: 1401/07/25) ، مقطع : دكتري
بررسي تجربي و مدل سازي رياضي فرآيند خشك كردن با تابش مادون قرمز
صادقي ابراهيم(تاریخ دفاع: 1398/11/02) ، مقطع : دكتري
ساخت و ارزيابي سامانه هاي دارورساني كنترل شده كامپوزيت پليمر – دارو در ابعاد نانو با استفاده از دي اكسيد كربن فوق بحراني و نزديك بحراني
رستميان حسين(تاریخ دفاع: 1400/03/24) ، مقطع : دكتري
مدلسازي سينتيكي و بهينه سازي راكتورهاي كاتاليستي فرآيند كلاوس جهت جداسازي گوگرد از گاز اسيدي
شكوه علائي اميرفرزام(تاریخ دفاع: 1396/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت دستگاه خشك كن پسته و ارزيابي عوامل موثر بر خشك كن
مرتضوي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1396/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي تعيين حلاليت كوركومين در آب زير دماي بحراني به عنوان پارامتر كليدي در فرايند استخراج
محمدي سكينه(تاریخ دفاع: 1396/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حذف ايبوپروفن از پساب صنايع دارويي با روش جذب
صوفي بهزاد(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استخراج اسانس آويشن شيرازي با روش امواج فراصوت
عليرضاپور نيكو(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي رفتار گاز و بررسي عوامل موثر بر پارامترهاي جداسازي درون يك روتور سانتريفيوژ گازي با روش مستقيم مونت كارلو
خواجه نوري مسعود(تاریخ دفاع: 1398/09/27) ، مقطع : دكتري
سنتز زئوليت H-ZSM-5 سيليس متوسط و ارزيابي فعاليت آن در فرايند تبديل متانول به پروپيلن
كاظم زاده مرند زهرا(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حذف كلر از پساب هاي صنعتي به كمك روش الكتروشيميايي
حقيقت علي(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حذف كلر از پساب هاي صنعتي به كمك روش الكتروشيميايي
حقيقت علي(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روش جذب سطحي براي حذف آمين از پساب خروجي پالايشگاه گاز ايلام با استفاده از كربن فعال
علي محمدي پريسا(تاریخ دفاع: 1398/04/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روش جذب سطحي براي حذف آمين از پساب خروجي پالايشگاه گاز ايلام با استفاده از كربن فعال
علي محمدي پريسا(تاریخ دفاع: 1398/04/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد نانو ذرات مواد دارويي كم محلول در آب با استفاده از آب مايع زير دماي بحراني
شارع محمدي هادي(تاریخ دفاع: 1401/07/17) ، مقطع : دكتري
بهينه سازي فرآيند تصفيه پساب بخش نمك پايين واحد الفين شركت هاي پتروشيمي توسط سيستم بايوراكتور هوازي غشايي غوطه ور
محمدي زهره(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين پارامترهاي مؤثر در فرآيند ضد حلال مايع براي توليد ميكروذرات آسپيرين
حميدفرحاني سيد عباس(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جذب و جداسازي لانتانيوم و سريم از محلول هاي آبي با استفاده از رزين هاي آغشته با حلال استخراج كننده
ياراحمدي آزاده(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي و مطالعه سينتيكي استخراج تركيبات موثره گلرنگ بافناوري آب مايع زير دماي بحراني
برجي احمد(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي با روش رويه پاسخ فرايند استخراج اسانس رازيانه به روش آب با دماي زير بحراني
قرباني اميرسعيد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پارامترهاي موثر بر استحصال طلا از سنگ معدن با روش هيپ ليچينگ
احمدي قوام اباد سعيد(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي رياضي واكنش هاي جامد جامد بر اساس مدل نقطه ي برخورد
راغبي نگار(تاریخ دفاع: 1400/02/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پارامترهاي عملياتي جذب يون¬هاي فلزي در يك ستون بستر ثابت با استفاده از جاذب‌هاي پليمري (پرتو پيوند زده)
حيدري علي(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي و مدلسازي فرآيند جداسازي دي‌اكسيد كربن از گاز طبيعي با استفاده از غشاي الياف توخالي پليمري اصلاح شده با روش پرتودهي
فلاح فرد سهيلا(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي عملكرد نانوجاذب زئوليتي NaAدر كاهش گرفتگي فرآيندهاي جداسازي بيوراكتور غشايي
پرونوس محدثه(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسی مدل‌های سینتیکی استخراج با Co2 فوق بحرانی از روغن های گیاهی
(2012)
^علی حقیقی اصل
Drop size distribution and mean drop size in a pulsed packed extraction column
CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN(2012)
^علی حقیقی اصل, سید جابر صفدری, میثم تراب مستعدی
A Novel Selective H2S Sensor Using Dodecylamine and Ethylenediamine Functionalized Graphene Oxide
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY(2015)
^منصور جهانگیری, علی مراد رشیدی, ^علی حقیقی اصل, ن ایزدی
Selective hydrogen sulfide (H2S) sensors based on molybdenum trioxide (MoO3) nanoparticle decorated reduced graphene oxide
MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING(2015)
^منصور جهانگیری, علی مراد رشیدی, ^علی حقیقی اصل, ن ایزدی
Green Extraction in Separation Technology
Green Extraction in Separation Technology
تصفیه فاضلاب
تصفیه فاضلاب
استخراج با آب دمای زیر بحرانی
استخراج با آب دمای زیر بحرانی
انتقال جرم
انتقال جرم
شیمی صنعتی
شیمی صنعتی
انتقال جرم (ازپایه تاکاربردهای پیشرفته صنعتی)
انتقال جرم (ازپایه تاکاربردهای پیشرفته صنعتی)
مبانی شیمی صنعتی
مبانی شیمی صنعتی
تولید نانوذرات داروی ضد سرطان لتروزول با استفاده از آب زیر دمای بحرانی
(2021-11-10)
دستگاه تولید پودر ریزساختارمواد دارویی با استفاده از آب مایع زیر دمای بحرانی
(2021-04-24)
فرآیند اندازه گیری حلالیت بتاکاروتن در آب مایع زیر دمای بحرانی
(2021-04-14)
فرآیند تهیه آتی اکسیدان کورکومین از زردچوبه با استفاده از آب زیر دمای بحرانی
دانشگاه سمنان(2014-03-21)
جذب یون های اکتیو و سمی با استفاده از نانوکامپوزیت پلی 1- نفتول - کبالت هگزا سیانوفرات
()
فرآیند تهیه آنتی اکسیدان کورکومین از زردچوبه با استفاده از آب زیر دما بحرانی
()
ساخت نانوحسگر گاز سولفید هیدروژن با استفاده از اکسید گرافن عامل دار شده با مولیبدن
(2015-02-28)
حذف مؤثر جیوه از محلول آبی با استفاده از کربن های فعال تولید شده از پوست سخت گردو
()
فرایند تهیه اسانس دارچین با استفاده از سیال فوق بحرانی
()
فرآیند اندازه گیری حلالیت بتاکاروتن در آب مایع زیر دمای بحرانی
(2021-04-14)
دستگاه تولید پودر ریزساختارمواد دارویی با استفاده از آب مایع زیر دمای بحرانی
(2021-04-24)
تولید نانوذرات داروی ضد سرطان لتروزول با استفاده از آب زیر دمای بحرانی
دانشگاه سمنان(2021-11-10)
بررسی و ترسیم همکاری علمی دانشگاه سمنان در سطح ملی و بین المللی: یک مطالعه علم سنجی(ناظر)
(2019-11-24)
بررسی پارامترهای موثر در استخراج اسانس به روش تقطیر با آب از گیاه رزماری(ناظر)
(2019-09-16)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
پاسخنامه سوالات کنکور ارشد 98 مهندسی شیمی   (804 بار دانلود)
دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 مهندسی شیمی   (865 بار دانلود)
پاسخنامه سوالات کنکور ارشد 97 مهندسی شیمی   (757 بار دانلود)
پاسخنامه سوالات کنکور ارشد 96 مهندسی شیمی   (1143 بار دانلود)
پاسخنامه سوالات کنکور ارشد 95 مهندسی شیمی   (952 بار دانلود)
پاسخنامه سوالات کنکور ارشد 94 مهندسی شیمی   (772 بار دانلود)
پاسخنامه سوالات کنکور ارشد 93 مهندسی شیمی   (845 بار دانلود)
اسلایدهای درس انتقال جرم پیشرفته 10   (1313 بار دانلود)
اسلایدهای درس انتقال جرم پیشرفته 8   (911 بار دانلود)
اسلایدهای درس انتقال جرم پیشرفته 6   (1468 بار دانلود)
اسلایدهای درس انتقال جرم پیشرفته 4   (863 بار دانلود)
اسلایدهای درس انتقال جرم پیشرفته 2   (3749 بار دانلود)
منبع 2 درس انتقال جرم پیشرفته   (1501 بار دانلود)
منابع درس انتقال جرم   (2400 بار دانلود)
دفترچه سوالات کنکور ارشد 94 مهندسی شیمی   (940 بار دانلود)
دفترچه سوالات کنکور ارشد 96 مهندسی شیمی   (951 بار دانلود)
اسلایدهای درس انتقال جرم پیشرفته 11   (843 بار دانلود)
اسلایدهای درس انتقال جرم پیشرفته 9   (844 بار دانلود)
اسلایدهای درس انتقال جرم پیشرفته 7   (3280 بار دانلود)
اسلایدهای درس انتقال جرم پیشرفته 5   (3359 بار دانلود)
اسلایدهای درس انتقال جرم پیشرفته 3   (992 بار دانلود)
اسلایدهای درس انتقال جرم پیشرفته 1   (1368 بار دانلود)
منبع 1 درس انتقال جرم پیشرفته   (1376 بار دانلود)
دفترچه سوالات کنکور ارشد 93 مهندسی شیمی   (851 بار دانلود)
دفترچه سوالات کنکور ارشد 95 مهندسی شیمی   (892 بار دانلود)
دفترچه سوالات کنکور ارشد 97 مهندسی شیمی   (917 بار دانلود)
منابع درس انتقال جرم   (1604 بار دانلود)
منابع درس عملیات واحد یک   (1519 بار دانلود)
نمودارهای استخراج درس عملیات واحد یک   (1126 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
اعلام نمرات نهایی درس انتقال جرم (1402/03/06)
درس عملیات واحد یک بخش استخراج-0 (1402/02/20)
درس عملیات واحد یک بخش استخراج-3 (1402/02/20)
درس عملیات واحد یک بخش استخراج-2 (1402/02/20)
درس عملیات واحد یک بخش استخراج-1 (1402/02/20)
مطالب درس انتقال جرم فصل 3_1 (1401/12/21)
درس انتقال جرم فصل6 بخش 5 (1401/09/27)
درس انتقال جرم فصل6 بخش 4 (1401/09/27)
درس انتقال جرم فصل6 بخش 3 (1401/09/27)
درس انتقال جرم فصل6 بخش 2 (1401/09/27)
درس انتقال جرم فصل6 بخش 1 (1401/09/27)
مطالب درس انتقال جرم فصل5 بخش 3 (1401/08/20)
مطالب درس انتقال جرم فصل5 بخش 2 (1401/08/20)
مطالب درس انتقال جرم فصل5 بخش 1 (1401/08/20)
مطالب درس انتقال جرم پیشرفته 3 (1401/08/07)
مطالب درس انتقال جرم پیشرفته 2 (1401/08/07)
مطالب درس انتقال جرم فصل 3 (1401/08/07)
مطالب درس انتقال جرم پیشرفته (1401/07/11)
درس انتقال جرم پیشرفته بخش 4_4 (1401/03/17)
مطالب آموزشی درس انتقال جرم فصل 6_6 (1401/03/06)
مطالب آموزشی درس انتقال جرم فصل 6_5 (1401/03/06)
مطالب آموزشی درس عملیات واحد 1 فصل استخراج 3_3 (1401/02/20)
مطالب آموزشی درس عملیات واحد 1 فصل استخراج 3_2 (1401/02/20)
مطالب آموزشی درس عملیات واحد 1 فصل استخراج 3_1 (1401/02/20)
مطالب آموزشی درس انتقال جرم فصل 6_4 (1401/02/20)
مطالب آموزشی درس انتقال جرم فصل 6_3 (1401/02/20)
مطالب آموزشی درس انتقال جرم فصل 6_2 (1401/02/20)
مطالب آموزشی درس انتقال جرم فصل 6_1 (1401/02/20)
درس انتقال جرم پیشرفته بخش 4_3 (1401/02/05)
درس انتقال جرم پیشرفته بخش 3_3 (1401/02/05)
مطالب آموزشی درس عملیات واحد 1 فصل 10_2 (1401/02/05)
طالب آموزشی درس عملیات واحد 1 فصل 9_2 (1401/01/28)
طالب آموزشی درس عملیات واحد 1 فصل 8_2 (1401/01/28)
مطالب آموزشی درس انتقال جرم فصل 5-3 (1401/01/28)
مطالب آموزشی درس انتقال جرم فصل 5-2 (1401/01/28)
مطالب آموزشی درس انتقال جرم فصل 5-1 (1401/01/28)
مطالب آموزشی درس عملیات واحد 1 فصل 7_2 (1401/01/21)
مطالب آموزشی درس عملیات واحد 1 فصل 6_2 (1401/01/20)
درس انتقال جرم پیشرفته بخش 2_3 (1401/01/16)
درس انتقال جرم پیشرفته بخش 1_3 (1401/01/16)
مطالب آموزشی درس عملیات واحد 1 فصل 5_2 (1400/12/25)
درس انتقال جرم پیشرفته بخش 2 (1400/12/25)
مطالب آموزشی درس انتقال جرم فصل 3-2 (1400/12/14)
مطالب آموزشی درس انتقال جرم فصل 3-1 (1400/12/14)
مطالب آموزشی درس عملیات واحد 1 فصل 4_2 (1400/12/07)
مطالب آموزشی درس عملیات واحد 1 فصل 4_1 (1400/12/07)
درس انتقال جرم پیشرفته بخش 1 (1400/12/03)
طالب آموزشی درس عملیات واحد 1 فصل 3-2 (1400/11/29)
طالب آموزشی درس عملیات واحد 1 فصل 3-1 (1400/11/29)
مطالب آموزشی درس انتقال جرم فصل 2-2 (1400/11/29)
مطالب آموزشی درس انتقال جرم فصل 2-1 (1400/11/29)
مطالب آموزشی درس عملیات واحد 1 فصل 1-2 (1400/11/24)
مطالب آموزشی درس عملیات واحد 1 فصل 1-1 (1400/11/23)
مطالب آموزشی درس انتقال جرم (1400/11/23)
درس عملیات واحد یک سرفصل مطالب (1400/07/04)
درس انتقال جرم فصل سرفصل مطالب (1400/07/04)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، ایران
ahaghighi@semnan.ac.ir
(+98)2331533914

فرم تماس